HBK´S VENNER

Foreningens formål er at støtte ungdomsafdelingen økonomisk og fremme samarbejdet mellem spillere, trænere og forældre, samt øge det sportslige og kammeratmæssige samvær til gavn for sporten indenfor HBK's rammer.

Foreningen er stiftet den 5. marts 1981. I foreningen er dannet et sæt vedtægter vist i det efterfølgende.

Foreningens formand er Kaj Rasmussen der også varetager hvervet som kasserer og sekretær

Kontingent for medlemsskabet i foreningen er p.t. minimum 50 kr. om året. Større bidrag er meget velkomne.

HBK´s venner har gennem mange år støttet med beløb, således at de unge fik mulighed for at købe spilletøj til en fordelagtig pris.

HBK´s venner har ligeledes givet tilskud til rejser for de unge bl.a. til Island og til uddannelse af trænere.

Opfordring til at blive medlem i HBK´s venner

Ønsker du at blive medlem af HBK´s venner eller vil du vide mere om foreningen er du velkommen til at kontakte  Kaj Rasmussen  Tlf. 98 92 26 20 

Vedtægter

HBK´s venner er stiftet den 5. marts 1981

1. Foreningens navn er HBK's venner. Foreningens hjemsted er Hjørring Kommune.

2. Foreningens formål er at støtte ungdomsafdelingen økonomisk og fremme samarbejdet mellem spillere, trænere og forældre samt øge det sportslige og kammeratmæssige samvær til gavn for sporten indenfor HBK's rammer

3. Foreningen optager alle, der har interesse i at virke til gavn for sporten indenfor HBK's rammer ved frivillig indsats og ydelser i HBK's venner. Medlemsskabet kan opsiges skriftlig til en regnskabsperiodes udløb.

4. Foreningen ledes af en bestyrelse, som efter valg konstituerer sig selv. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, nemlig formand, næstformand, kasserer, sekretær samt 3 bestyrelsesmedlemmer. Derudover vælges 2 revisorer samt en bestyrelsessuppleant og en revisorsuppleant.Valgperioden er 2 år for bestyrelsen. Ingen I HBK's bestyrelse kan sidde i HBK's venners bestyrelse. Ungdomsafdelingen i HBK har ret til at vælge en
kontaktmand til HBK's venners bestyrelse. Denne har dog ingen stemmeret.

5. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Den daglige ledelse varetages af bestyrelsen. Generalforsamlingen afholdes en gang årligt i oktober/november måned, første gang i 1981. 4 bestyrelsesmed-
lemmer er på valg ved lige årstal og 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige årstal. Revisorer samt suppleanter vælges hvert år. Generalforsamlingen varsles mindst 14 dage forud gennem annonce i dagbladene eller skriftlig til hvert medlem. Forslag skal indsendes mindst 5 dage før generalforsamlingen til formanden.

6. Den årlige generalforsamling har følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg
7. Eventuelt

7. Foreningen har egen økonomi. Regnskabsåret slutter pr. 30. september. Andragende om økonomisk støtte
skal behandles og godkendes af den samlede bestyrelse ved simpelt forslag.

8. Bestyrelsen eller 25% af medlemmerne kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Alle forslag, herunder ophævelse af foreningen, afgøres ved stemmeflertal, uanset det fremmødte antal medlemmer.

9. Såfremt foreningen opløses, skal dens materialer, arkiv samt formue overlades til HBK's bestyrelse til opbevaring og overlevering til en eventuel ny forening, der har samme formål. Såfremt en sådan forening ikke er oprettet senest 2 år efter, at den gamle forening er opløst, tilfalder foreningens ejendele samt formue HBK's
"UNGDOMSAFDELING".

Hjørring Badminton klub | Idræt alle 149 , 9800 Hjørring | (+45) 71948555 | hbk1944@gmail.com