Vedtægter

Vedtægter

KLUBBENS VEDTÆGTER

1. Klubbens navn er Hjørring Badmintonklub (HBK), stiftet 14.september 1944.
Dens hjemsted er Hjørring Kommune.

§2. Klubben er gennem DBF Nordjylland medlem af Danmarks Badminton Forbund, under Danmarks Idræts Forbund, og derved tilsluttet The International Badminton Federation. Klubben samt dens medlemmer er underkastet de love og bestemmelser disse forbund måtte fastsætte.

Klubben er, igennem DGI tillige tilsluttet de Danske gymnastik og ungdomsforeninger, og dermed undergivet disses love og vedtægter.

Efter bestyrelsens beslutning kan klubben derudover være medlem af lokale idrætssammenslutninger.

§3. Klubbens formål er ved dyrkelse af badmintonidrætten (alm. Træning, deltagelse i turneringer og opvisninger mm) at dygtiggøre sine medlemmer i nævnte idræt, samt udbrede interessen for og kendskabet til denne, og derved bidrage til fremme af dansk amatøridræt.

§4. Som medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter.

Ingen der er slettet pga. restance fra medlemskab i en under DIF hørende klub, kan optages som medlem, før restancen er betalt. Ingen der er ekskluderet af en klub under DIF, kan optages som medlem, medmindre den ekskluderende myndighed giver sit samtykke hertil.

Bestyrelsen kan udelukke en person fra optagelse som medlem, når den finder grund hertil. Den således udelukkede person kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

§5. Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt til bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel til den 1. januar eller til sæsonens afslutning.

Medlemskab ophører i øvrigt:
a. Hvis medlemmet ikke reagerer på tilsendt tilmeldingsmateriale vedr. ny sæsonstart indenfor den i dette materiale fastsatte tidsfrist.
b. Ved eksklusion efter bestyrelsens beslutning. Grundlaget herfor kan være kontingentrestance og anden misligholdelse, upassende opførsel, der skader klubbens love. Den ekskluderede har dog ret til at forlange eksklusionen forelagt næste generalforsamling.

§ 6. Medlemmerne er underkastet klubbens love, samt de af bestyrelsen og spilleudvalg til enhver tid fastsatte bestemmelser og reglementer.

Medlemmerne er forpligtet til at yde såvel klubbens ledelse, som forbund og kreds bistand, og give alle de oplysninger, der måtte forlanges, til varetagelse af de nævnte myndigheders opgaver, herunder besvare skriftlige henvendelser indenfor den i den pågældende skrivelse fastsatte frist.

Intet senior-medlem af klubben må deltage i udenlandske badmintonstævner eller kampe mod udenlandske spillere, uden forud – gennem klubben – at have indhentet tilladelse fra DBF’s forretningsudvalg. Ethvert medlem skal til enhver tid holde klubbens egen ledelse underrettet om sin postadresse/mailadresse.

§7. Klubben optager såvel aktive som passive medlemmer.

Ved aktive medlemmer forstås medlemmer som betaler fuldt kontingent og derved bl.a. har ret til at dyrke badmintonspillet i klubben.

Ved passive medlemmer forstås sådanne, der uden at have krav på at dyrke spillet i klubben, mod et årligt kontingent, ønsker at være tilsluttet klubben.

Medlemmer der på en eller anden måde har gjort sig fortjent til foreningens særlige udmærkelse, kan af Bestyrelsen udnævnes til æresmedlemmer.

§8. Bestyrelsen har fuldmagt til af fastsætte klubbens kontingenter. Bestyrelsen har ret til at meddele hel eller delvis kontingentfrihed, når særlige omstændigheder taler herfor.

§9. De nærmere regler for indbetaling af kontingent, med dertil hørende betalingsbetingelser, fastsættes af bestyrelsen

Er et medlem i restance, har bestyrelsen ret men ikke pligt til med 8 dages varsel, ved skriftlig henvendelse til det pågældende medlem, at ekskludere denne som medlem. Vedkommende vil derefter ikke kunne optages på ny som medlem, før restancen er betalt.

§10. Bestyrelsen udarbejder suverænt plan for benyttelse af de til klubbens rådighed værende badmintonbaner og bestemmer tildelingen af disse, til brug for medlemmerne, hvis ønsker i videst muligt omfang søges imødekommet.

§11. Dersom klubben til fremme af sit formål, arrangerer turneringer, møde sammenkomster eller lign. Har bestyrelsen ret til at aflyse det planmæssige spil, når aflysningen sker ved opslag på en meddelelsestavle, mindst 8 dage før det pågældende arrangements afholdelse.

§12. Ethvert medlem, som efter bestyrelsens skøn modvirker klubbens interesser direkte eller ved sin adfærd skader klubbens omdømme, kan i kortere eller længere tid idømmes karantæne. Under særlige omstændigheder kan bestyrelsen ekskludere et medlem.

Såvel den karantæneramte, som den ekskluderede, kan fordre sin sag forelagt til afgørelse på førstkommende generalforsamling, på hvilken den pågældende har ret til at være til stede under sagens behandling.

Sager af denne art kan endvidere ad den sædvanlige vej (gennem klub til kreds ti forbund) indankes til kendelse i henhold til DBF’ love.

§13. Den øverste myndighed i klubbens anliggender, beror hos generalforsamlingen, der er beslutningsdygtig, uden hensyn til det mødte antal medlemmer.

Eventuel indsigelse mod generalforsamlingens gyldighed, skal fremsættes umiddelbart efter valg af dirigent, jf. § 14.

§14. Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt.

a. Indvarsling mv.: Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned. Medlemmerne indkaldes til generalforsamlingen med mindst 10 dages varsel, ved opslag på spillestederne, samt offentliggørelse i dagspressen eller på sociale medier.
b. Forslag til behandling: Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde skriftligt senest 5 dage før denne.
c. Deltagere: Adgang til generalforsamlingen har alle medlemmer. Bestyrelsen kan endvidere hvis det anses for ønskeligt indbyde medlemmer af bestyrelserne for de forbund hvorunder klubben iht. sine love henhører.
d. Dagsorden: på dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal forefindes følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger beretning
3. Cheftræner, Ungdomsudvalg/USU, Senior og 60+ aflægger beretning.
4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen jf. §16
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
8. Valg til udvalg, jf. §19
9. Valg af revisor jf. § 18
10. Valg af revisorsuppleanter
11. Eventuelt.

e. Stemmeret. Stemmeret har alle aktive medlemmer, der ikke er i restance, er fyldt 16 år og har været medlem af klubben i mindst 3 måneder. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde på generalforsamlingen.
f. Dirigent. Dirigenten vælges af generalforsamlingen, og valgbar er ethvert medlem af klubben som har stemmeret, og som har opnået myndighedsalderen.
g. Afstemninger, beslutninger og lign. Dirigenten afgør med bindende virkning alle spørgsmål, angående behandlings- og afstemningsmåden, dog skal han/hun lade foretage skriftlig (hemmelig) afstemning, såfremt ønske herom fremsættes af bestyrelsen eller af mindst 10 stemmeberettigede medlemmer.
Beslutningen tages ved simpelt stemmeflertal, dog er beslutning om lovændringer, om køb og salg af fast ejendom kun gyldig, når 3/4 af de stemmeafgivende medlemmer stemmer herfor. I tilfælde af stemmelighed, bortfalder forslaget, undtagen ved personvalg, der i sådanne tilfælde afgøres ved lodtrækning.

§15. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde og med de samme varsler, som angivet for den ordinære generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, og skal afholdes når mindst 10% stemmeberettigede medlemmer fremsætter motiveret, skriftlig begæring herom. Begæringen skal, for at betragtes som gyldigt fremsat, indsendes i originaleksemplar til klubben formand, og den skal angive de punkter, der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Under hensyn til de fremsatte ønsker, fastsætter bestyrelsen den, for den ekstraordinære generalforsamling gældende dagsorden, der kan suppleres med de punkter, som bestyrelsen finder påkrævede. Kun de på dagsordenen opførte sager kan behandles.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, senest en måned efter, at eventuel begæring herom er fremsat.

§16. Klubbens daglige ledelse forestås af en bestyrelse, der vælges af generalforsamlingen og består af op til 9 medlemmer, af hvilke formanden og kassereren vælges særskilt.

Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv, ved valg af næstformand og sekretær.

Samtlige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at formanden og op til 4 medlemmer afgår det ene år og kasserer og op til 3 medlemmer det følgende år.

Til imødegåelse af evt. vakance, indenfor bestyrelsen, vælger generalforsamlingen for 1 år ad gangen 1. Og 2. Bestyrelsessuppleant.

Suppleanter der indtræder i bestyrelsen for at udfylde evt. opstået vakance skal på valg ved førstkommende ordinære generalforsamling. Det er bestyrelsens opgave, at lede og repræsentere klubben samt efter bedste evne, varetage klubbens tarv, i overensstemmelse med klubbens formål. Til løsning af sine opgaver, disponerer bestyrelsen over klubbens midler og kan antage den fornødne lønnede medhjælp.

Foreningen tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene er enten formand eller kasserer. Der kan meddeles prokura.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, hvis medlemmer kan vælges også udenfor bestyrelsen til udførelse af særlige hverv.

Bestyrelsesmøde afholdes når formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer måtte ønske det. Mødet er beslutningsdygtigt, når mindst 5 medlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden er til stede.

Over bestyrelsens forhandlinger føres forhandlingsprotokol i hvilken der tillige skal optages referater af generalforsamlingen, medlemsmøder og andre vigtige sager, der kan antages at have blivende betydning for klubben. Forhandlingsprotokollen er tilgængelig for klubbens medlemmer.

Bestyrelsen træffer bestemmelse om, og foranlediger gennemført en hensigtsmæssig henlæggelse, at de af klubbens arkivalier, der af praktiske, administrative og historiske grunde bør opbevares, og på en sikker og let måde kan afleveres fra en afgående ledelse til den afløsende.

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

§17. Regnskabsåret er fra 1/1 – 31/12.
Regnskabet skal revideres kritisk og talmæssigt af klubbens revisorer. Kassereren skal på forlangende, udlevere klubbens regnskabsmateriale til revisorerne, samt forevise disse en kontant kassebeholdning.

Kassereren må normalt ikke have større kassebeholdning end kr. 1000. Beløb herudover skal være indsat i bank eller sparekasse, eller disponeret på anden hensigtsmæssig måde, efter bestyrelsens nærmere anvisning herom.

Beløb der er indsat i bank, sparekasse, eller disponeret på anden måde kan kun hæves/realiseres efter retningslinjer, der er fastsat af den samlede bestyrelse.

Det reviderede regnskab forelægges – forsynet med revisionspåtegning – den ordinære generalforsamling til godkendelse.

§18. Til kritisk og talmæssig revision af klubbens regnskab, vælger generalforsamlingen 2 revisorer, samt til dækning af evt. vakance 1 revisorsuppleant. Valgene sker for 1 år ad gangen.

§19.  Generalforsamlingen vælger for 1 år ad gangen:
a. Et spilleudvalg for ungdomsspillere på 3 medlemmer

Udvalgene konstituerer i øvrigt sig selv og fastsætter selv sin egen forretningsorden.

Udvalgene har til opgave at planlægge og gennemføre matcher, og andre sportslige arrangementer for de medlemmer de repræsenterer.

Udvalgene fører protokol over sine møder, holdudtagelser m.v.

Det påhviler bestyrelsen at fastsætte de nærmere bestemmelser for udvalgenes virke, og herunder for de enkelte udvalgs opgaver og beføjelser.

§20. Medlemmerne er ikke personligt ansvarlige for klubbens forpligtigelser, kun den til enhver tid tilstedeværende klubformue hæfter for disse.

§21. Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun ske på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves at mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede og til forslaget vedtagelse kræves mindst 5/6 majoritet.

Opnås et sådant flertal, på en ikke beslutningsdygtig generalforsamling, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor da beslutningen kan tages, uden hensyn ti stemmeberettigedes antal, men med mindst 5/6 majoritet.

Klubbens formue og midler skal ved opløsning af foreningen anvendes til gavn for sporten i Hjørring.

Vedtaget på ordinær generalforsamling den 14. september 2021.

Udskriv   Email